Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này (‘Điều khoản’, ‘Điều khoản dịch vụ’) trước khi sử dụng trang web DANHBAXAYDUNG (‘Dịch vụ’) được vận hành bởi Listify (‘chúng tôi’, ‘chúng tôi’ hoặc ‘của chúng tôi ‘). Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.